Flygskola - Lär dig flyga

Kungliga Svenska Aeroklubben, KSAK

Information från KSAK, med video från en elevs första flygning, finns här.


UL-certifikat

Vi har tillstånd att utbilda till flygcertifikat för UL-B (ultralätta flygplan klass B) i vårt flygplan av typen Aerospool WT-9 Dynamic. Detta är en typ av lätta och bränslesnåla flygplan med en maximal startvikt på 450 kg och de är vanligen tvåsitsiga.


Att ta flygcertifikat är inte så svårt som många tror men det kräver engagemang i form av att du ägnar en hel del fritid åt det och lägger ned ganska mycket energi för att klara av utbildningen.


Större delen av skolningen sker tillsammans med flyglärare men så småningom kommer du att flyga ensam, så kallad EK-flygning. Den första EK-flygningen är en obeskrivlig upplevelse och höjdpunkt för varje pilot och något som man minns resten av livet.


LAPL och PPL

I samarbete med Värmlands Flygskola kan vi även utbilda till LAPL och PPL.


Åldersgräns och vikt

Åldergränsen för UL-certifikat är 17 år men du får påbörja den praktiska utbildningen när du har fyllt 15 år. För teoridelen finns det ingen åldersgräns och det finns inte heller någon övre åldersgräns för utbildningen.

Du bör som elev inte väga mer än 85 kg eftersom flygplanets lastförmåga är ca 175 kg inklusive lärare, elev och bränsle.


Provlektion

Under en provlektion får du prova på att flyga med hjälp av en flyglärare för att se om flygning är något för dig. För att boka en provlektion kontaktar du någon av våra flyglärare.


De första stegen

När du har bestämt dig för att bli pilot så behöver du ett medicinskt intyg och ett elevtillstånd.


Det medicinska intyget krävs för att få ut ett certifikat. Generellt kan man säga att kraven, med några få undantag, liknar de för ett vanligt bilkörkort. Läkare med behörighet att utfärda medicinskt intyg hittar du här.


Elevtillståndet krävs senast före den första EK-flygningen och lämnas av Transportstyrelsen. Vi rekommenderar att du skaffar elevtillståndet innan utbildningen påbörjas. Åldersgränsen för elevtillståndet är 16 år. Tänk på att det i regel tar några veckor att få elevtillståndet och att det gäller i två år från månaden då läkarundersökningen gjordes.

Utländska medborgare:

Till elevtillståndsansökan för utländska med­bor­gare som är folk­bok­förda i Sve­rige behövs också en kopia av passet, alternativt ett per­son­be­vi­s som kan bestäl­las från Skat­te­ver­ket. Dessutom krävs det ett utdrag, på engelska, ur polisens brottsregister i hemlandet.


Därefter är det dags att skaffa ett teoripaket för UL som beställs från KSAB Pilotshop.


Du måste också ansöka om medlemskap i Arvika Flygklubb.


Teoriutbildning

Teorin läses mestadels på distans över internet så det blir mycket självstudier och man brukar räkna med 200 timmar.

Teoriutbildningen omfattar:

• Meteorologi – Hur väder och vind uppstår samt påverkar din flygning.

• Navigation – Hur man hittar rätt i lufthavet.

• Allmän luftfartygskunskap – Hur flygplan, motor m.m. är konstruerade och fungerar.

• Flygningens grundprinciper – Aerodynamik, hur ett flygplan kan flyga.

• Prestanda, vikt & balans samt färdplanering – Hur man planerar en flygning.

• Flygradiotelefoni – Hur man kommunicerar med flygtrafikledning och andra flygplan.

• Luftfartssystem och flygoperativa procedurer – Flygtrafikregler och hur man flyger.

• Människans förutsättningar och begränsningar – Hur människan fungerar vid flygning.


Praktisk flygutbildning

Flyglektioner kan genomföras under hela året när vädret så tillåter.

Utbildningen omfattar minst 25 timmars flygning men vanligen krävs det över 30 timmar och ibland mer, speciellt om du är lite äldre.


Tidsåtgång och kursstart

Hur lång tid hela utbildningen tar är individuellt och beror på dina egna förutsättningar och prioriteringar. Dessutom inverkar naturligtvis vädret och flyglärarnas tillgänglighet (lärarna skolar på sin fritid). Om du ligger i och flyger mycket och inte har för långa uppehåll mellan flygpassen kan du kanske klara det över sommarhalvåret men de flesta tar ett drygt år eller mer på sig. En fördel vår asfaltbana medför är att vi kan skola året runt och behöver inte stänga banan i långa perioder under tjällossningen.

Vi har inga fasta kursdatum utan utbildningen kan påbörjas löpande.


Uppflygning

Efter godkänd uppflygning får du ditt flygcertifikat och kan kalla dig pilot. Du får då flyga praktiskt taget var du vill i skapligt väder och efter 10 flygtimmar får du ta med dig en passagerare.


Kostnad

Kostnaden är högst individuell men räkna med minst 50 000 kr (år 2022). Detta är inget paketpris utan kostnaden påverkas av hur snabbt du lär dig.

Betalning sker efterhand som utbildningen fortskrider, alltså i din egen takt.


Tidigare flygerfarenhet

Den som har tidi­gare fly­ger­fa­ren­het kan få genomgå en för­kor­tad utbild­ning där flygskolan avgör när ele­ven har till­räck­lig kom­pe­tens för uppflygningen.


Frågor

Om du har ytterligare frågor kan du kontakta någon av våra flyglärare.


Intresseanmälan

En intresseanmälan hittar du här.

Uppdaterad 2023-01-17

© 2016 Arvika Flygklubb